زبان :
اخبار

تولید به روش فورج سرد

تولید به روش فورج سرد

بنر شرکت پولاد پیچ ساز دقیق

بنر شرکت پولاد پیچ ساز دقیق

بنر شرکت در سال 1391

بنر شرکت پولاد پیچ ساز دقیق در سال 1391
فعالیت ها

فعالیت ها / خدمات

1-تولید انواع پیچ ها

2-خدمات عملیات حرارتی

3-خدمات آنیل

4-خدمات پوشش داکرومات

5-خدمات کشش مفتول